Könyvtárhasználati szabályzat

 

Könyvtárhasználati szabályzat

 

 

 

1. Általános szabályok

 

1. 1. A könyvtár használata tekintetében a Könyvtárhasználati Szabályzat előírásait kell figyelembe venni. Az intézményvezető köteles a Könyvtárhasználati szabályzatot mindenki számára hozzáférhetővé tenni.

1. 2. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom (a továbbiakban: könyvtár) nyilvános könyvtár, szolgáltatásait minden magyar és külföldi állampolgár korlátozás és megkülönböztetés nélkül igénybe veheti, amennyiben használatának szabályait betartja.

1. 3. A nyitva tartás rendjéről (heti 68 óra) a könyvtár vezetője dönt. A könyvtár fenntartója egyéb okok miatt elrendelheti a könyvtár zárva tartását.

1. 4. A Könyvtárhasználati Szabályzat módosítását minden könyvtárhasználó kezdeményezheti. A módosítási javaslatot az intézmény igazgatójához levélben kell eljuttatni. Az intézmény vezetője minden esetben tájékoztatja a javaslattevőt a módosítási javaslat további sorsáról.

 

A könyvtárat a többi olvasó olvasásának, munkájának megzavarása nélkül lehet használni.  Az olvasó által használt dokumentumokban, a könyvtár felszerelésében kárt okozni tilos. A könyvtár tisztaságára minden könyvtárhasználó ügyelni köteles. A könyvtárban alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás és étkezés, valamint mobiltelefon használata nem megengedett. Az olvasó az általa okozott kárt köteles megfizetni.

 

 

2. Szolgáltatások

 

2. 1. A könyvtár szolgáltatásai között vannak beiratkozáshoz kötött, és beiratkozáshoz nem kötött, illetve látogatójeggyel igénybe vehető szolgáltatások.

2. 1. 1. Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:

 • a könyvtár bemutatása, megtekintése
 • a könyvtári feltáró eszközök (katalógusok) használata
 • informálódás a könyvtárról és a könyvtárhasználat szolgáltatásairól
 • a folyóirat-olvasó használata
 • csoportos könyvtár-látogatások
 • irodalmi, művészeti, tudományos rendezvényeken való részvétel
 • fénymásolás, szkennelés (a könyvtári díjszabás szerint)
 • internethasználat
 • nyomtatás

2. 1. 2. Beiratkozással (tagsági igazolvánnyal) igénybe vehető szolgáltatások (további térítés nélkül):

 • nyomtatott dokumentumok kölcsönzése

     (folyóiratok is, a legfrissebb szám kivételével)

 • számítógép-használat
 • helyismereti gyűjtemény helyben használata
 • kézikönyvtári állomány helyben használata
 • kézikönyvek kölcsönzése hétvégén – kaucióval (szombattól keddig)
 • szaktájékoztatás
 • hangoskönyv kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • NAVA-pont elérhetőség
 • a tájékoztató szolgálat igénybevétele

A számítógép használatának feltételeit az Internet-használati Szabályzat tartalmazza.

 

2. 1. 3. Beiratkozással (tagsági igazolvánnyal) igénybe vehető szolgáltatások további díjazással:

 • DVD kölcsönzés
 • nyomtatás
 • CD, DVD írás
 • szkennelés kérésre

A helyismereti anyag kölcsönzése kizárólag kutatómunka használatához, igazgatói engedéllyel lehetséges.

 

3. Beiratkozás, regisztráció

 

3. 1. A beiratkozáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya szükséges.

 • Pedagógusok érvényes pedagógus-igazolvány felmutatása esetén beiratkozási díjkedvezményre jogosultak. 
 • A kedvezményre jogosító iratot (diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, álláskereső igazolás, fogyatékosságot tanúsító igazolás) a beiratkozáskor fel kell mutatni.
 • Külföldi állampolgár beiratkozásához személyazonosító okmány bemutatása szükséges.
 • Középiskolás diákoknak (12. osztályig) kezes nyilatkozat is szükséges. Magyar igazolvánnyal rendelkező külföldi középiskolás diákoknak (12. osztályig) kezese lehet külföldi állampolgár is.
 • A könyvtárhasználó nem köteles, de közölheti munkahelyét, foglalkozását valamint telefonszámát és e-mail címét – ezen adatok megadása a könyvtár statisztikai adatszolgáltatásához szükséges, illetve megkönnyíti a kapcsolattartást.
 • A közölt adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
 • A beiratkozáskor közölt személyes adatokat a könyvtár a személyi adatok védelméről szóló jogszabályok figyelembevételével kizárólag könyvtári célokra használja.

3. 2. Az olvasójegy a beiratkozás tárgyévére (beiratkozás napjától számított egy év) érvényes. Az olvasójegy másra át nem ruházható, kölcsön nem adható. Az olvasójegy elvesztését jelezni kell, mert az azzal való visszaélésért a felelősség a tulajdonost terheli.

 

3. 2. 1. A beiratkozás díját a könyvtár évente határozza meg.

3. 2. 2. A 70 éven felüliek, a 16 éven aluliak, a középiskolás diákok, kismamák (a gyermek születésétől számított első évben), valamint súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolással rendelkezők számára a beiratkozás ingyenes.

3. 2. 3. Könyvtárak, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói részére a beiratkozás ingyenes.

3. 3.  A beiratkozás személyhez kötött, még akkor is, ha valaki intézmény vagy bármilyen hivatalos szerv részére szeretne kölcsönözni. A beiratkozási díjról a könyvtár fizetési nyugtát, és/vagy számlát ad.

3. 4.  Beiratkozási díjak:

Aktív kereső

1700 Ft

Nyugdíjas, GYES, álláskereső, felsőoktatási intézmény
nappali tagozatos hallgatója

800 Ft

Aktív pedagógus (érvényes pedagógus igazolvány)

900 Ft

Könyvtárak, muzeális intézmények  és levéltárak dolgozói

ingyenes

70 év felettiek

ingyenes

Súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolással rendelkezők

ingyenes

16 éves korig és középiskolás diákok

ingyenes

Kismamák (a gyermek születésétől számított első évben)

ingyenes

Napijegy

300 Ft

Olvasójegy

300 Ft

 

 

3. 5. A regisztráció ingyenes, melyhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges.

3. 5. 1. A látogatót a könyvtár Látogatási igazolvány kiállítása mellett regisztrálja, mely a regisztrációtól számított egy évig érvényes.

3. 5. 2. A Látogatói igazolvánnyal a 2. 1. 1. pontban felsorolt szolgáltatások, valamint az Internethasználat (ld. Internet Használati Szabályzat) vehetők igénybe.

 

4. Kölcsönzés

 

4. 1. A könyvek, hangoskönyvek – a kézikönyvtár és helyismereti anyag kivételével – kölcsönözhetők. A kölcsönzési idő 30 nap, amely három alkalommal – ha nincs a dokumentumra előjegyzés – meghosszabbítható (személyesen, online, e-mail, telefon). Egy alkalommal nyolc könyv kölcsönözhető.

4. 1. 1. A kézikönyvtár könyvei hétvégén (szombattól következő hét keddig) kaució ellenében kölcsönözhetők.

4. 1. 2. Folyóiratok, a legfrissebb szám kivételével, egy hétre kölcsönözhetők.

4. 2. Amennyiben a keresett mű nem található bent, az olvasó ingyenesen előjegyeztetheti. A dokumentum beérkezéséről értesítést kap (telefon, e-mail, sms).

4. 3. A saját állományból ki nem elégíthető olvasói kérések könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíthetők, akár a dokumentum átkölcsönzése, akár térítéses másolat formájában. A könyvtárközi kölcsönzés útján kiadott dokumentumok határidejét a kölcsönző könyvtár határozza meg. A könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét az olvasónak kell megtéríteni.

4. 4. Térítés ellenében kölcsönözhető dokumentumok díjai:

Kézikönyvek (kaució)

1000 Ft/könyv

DVD, CD

250 Ft/10 nap

 

4. 5. A kölcsönzési határidőn túl visszaszolgáltatott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmes olvasó három felszólítót kap, melyek után késedelmi díj fizetendő. Ha az olvasó többszöri felszólítás ellenére sem teljesíti beiratkozáskor vállalt kötelezettségét, a követelést bíróságon keresztül, fizetési meghagyás formájában érvényesíttetjük.

Könyvtári rendszerünk a lejárat napjától számított 10 nap türelmi idő után dokumentumonként és naponként 8 Ft késedelmi díjat számol. (A türelmi időn belül visszahozott dokumentumokért nem számítunk fel késedelmi díjat, viszont az ezen túl visszahozott dokumentumok esetén a 10 nap türelmi idő is késedelmi díj köteles.)

4. 6. Könyvtári dokumentumok elvesztése és/vagy megrongálása esetén a 3/1975 (VIII.17.) KM-PM. Sz. együttes rendelet 20-22 §-ai, és az azt kiegészítő közös irányelv (MK 1978/9.sz.) rendelkezéseinek megfelelően jár el a könyvtár:

 • az elveszett dokumentum helyett egy másik, az elveszett vagy megrongálttal azonos példányt hozhat az olvasó;
 • az elveszett, megrongálódott példány aktuális napi árát köteles az olvasó megtéríteni.

4. 7. Nem kölcsönözhet az az olvasó, aki a könyvtárnak dokumentummal, vagy pénzzel tartozik.

 

A könyvtárhasználati szabályzatban foglaltakat többszöri felszólítás ellenére megsértő olvasót az intézmény vezetőjének jogában áll kizárni a használói körből.

 

Esztergom, 2020. május 13.

 

 

 

                                                                                            Schmöltz Margit

                                                                                                  igazgató