Gyűjtőköri szabályzat

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

Helischer József Városi Könyvtár

 

A gyűjtőköri szabályzat megalkotásának és elfogadásának célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár gyűjteményszervezése történik. Megadja a fejlesztési kereteket, az állománygyarapítás és az állományapasztás tervét.

Meghatározza a fő- és mellék-gyűjtőköröket, és azt is, hogy milyen tartalmi, formai, nyelvi jegyek figyelembevételével kerüljenek beszerzésre a különböző dokumentumtípusok. A szabályzat rendelkezik a külön gyűjtemény(ek) gyarapításáról, a dokumentumok megőrzéséről, tárolási idejéről.

A könyvtár által ellátandó feladatok és konkrét használói igények határozzák meg a gyűjteményszervezés, illetve az állományalakítás a különféle könyvtári szolgáltatások alapja, elveit.

A Helischer József Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, többször módosított 1997. évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Tv.) határozza meg.

A Helischer József Városi Könyvtár további konkrét feladatait, szolgáltatásait az alábbi, a fenntartó által kibocsátott dokumentumok írják elő:

   a) Alapító okirat. Száma: 22444/2/2020. Kiadási ideje: 2020. 11. 20.

 b) Szervezeti és Működési Szabályzata

Dokumentumállomány gyarapításakor a Helischer József Városi Könyvtár figyelembe veszi Esztergom város és környéke lakosságának könyv-, és információs igényét, képzettségi, korosztályi, foglalkozási, és anyanyelvi összetételét, érdeklődési körét. A hagyományos információhordozókon kívül a számítógéppel olvasható információhordozók, az Interneten elérhető dokumentumok szolgáltatását is végzi. Ugyanakkor a könyvtár hagyományos megőrző szerepének, olvasásra, önművelésre irányuló igények kiszolgálására, a könyv – és könyvtárhasználatra való nevelésnek elsődleges szerepet biztosít. Az állomány bővülését, fejlesztésének mértékét Esztergom Város Önkormányzata által a mindenkori aktuális elfogadott éves költségvetési keret határozza meg.

1. Tematikus gyűjtési szempontok, az állománygyarapítás módja

1. 1 Fő gyűjtőkör: minden ismeretágra kiterjedő, általános gyűjtőkör

A Helischer József Városi Könyvtár a legteljesebb kínálatra törekedve gyűjti:

- a nemzeti könyvtermésben megjelenő szépirodalmat: A könyvtár a magyar klasszikus írók műveit teljességre törekvően szerzeményezi, kiemelve az újabb és összefoglaló műveket.

A mai magyar irodalomból reprezentáló jellegű gyűjteményt alakít ki. A világirodalom legjobbjaiból gondos válogatással gyűjti az értékes műveket. A krimi és a fantasztikus irodalom köréből válogatással gyűjt az olvasói igényeknek megfelelően.

- a nemzeti könyvtermésben megjelenő szakirodalmat: Az alapvető, általános műveket gyűjti valamennyi szakterületről. Kiemelt témák: magyar és egyetemes történelem, művelődéstörténet, pedagógia, pszichológia, szociológia, irodalomtudomány.

- a magyar nyelvű kézi- és segédkönyveket,

- a magyar nyelvű hírlapokat, folyóiratokat,

- a nem nyomtatásban megjelenő dokumentumok közül a CD – lemezeket, a CD-ROM-okat, DVD-ket, hangoskönyveket.

 

1. 2 Mellék gyűjtőkörök:

1. 2. 1 Esztergom helytörténete

A könyvtár kiemelten gyűjti az Esztergomra és környékére, reprezentatív mélységben a Komárom-Esztergom megyére vonatkozó helyismereti anyagokat, minden dokumentumtípusra kiterjedően. A helyi vonatkozású dokumentumokat, amelyek Esztergom és környékére vonatkoznak, tekintet nélkül a szerzőre, a megjelenési helyre, időre, nyelvre és formára. Helyi szerzők műveit is gyűjtjük, témától függetlenül. Babits-anyagunkban is teljességre törekszünk, elsősorban természetesen Babits Mihály és Esztergom vonatkozásában.

1. 2. 2 Gyermekirodalom

A Helischer József Városi Könyvtár teljességre törekedve gyűjti az olvasótermi állományba az ifjúság számára íródott általános és szaklexikonokat, gyermekenciklopédiákat, egyes tudományágak összefoglaló műveit, kézikönyveit.  A gyermekek és a fiatalok számára íródott magyar nyelvű szakkönyvek közül válogatva gyűjti a tudományágak minden területéről mindazokat a kézikönyveket, ismeretterjesztő műveket, amelyek a gyerekek érdeklődését felkelthetik, tanulmányaikat, iskolai előmenetelüket elősegítik. Teljességre törekedve gyűjti a gyermekek és a fiatalok számára íródott magyar és világirodalom klasszikusainak számító szépirodalmi műveket, antológiákat, kötelező olvasmányokat. Válogatva gyűjti a kortárs gyermek és ifjúsági kiadványokból az értékesnek és fontosnak vélt magyar és világirodalmi alkotások közül a képes és mesekönyveket, ifjúsági regényeket, verseket, színműveket, gyűjteményes köteteket.

A képeskönyvek gyors elhasználódása miatt folyamatos pótlás szükséges. A régi, elhasználódott kiadványok nem vonzzák a gyermekolvasókat, ezért a klasszikusokból is az újabb kiadások beszerzésére törekszünk.

 

2. Az állománygyarapítás tipológiai szempontjai

Dokumentumtípusok szerint az alábbiakat gyűjti:

- nyomtatott könyveket, folyóiratokat, hírlapokat és egyéb időszaki kiadványokat

- audiovizuális, elektronikus dokumentumokat

- Interneten elérhető helyismereti jelentőségű dokumentumokat

 

3. Az állománygyarapítás példányszám-meghatározó szempontjai

Több példány beszerzése az alábbi esetekben szükséges:

- legkeresettebb, legnépszerűbb szépirodalmi művek

- helyben használatra kijelölt művek

- tanulást segítő kiadványok 

- gyermekeknek szóló, képes, ismeretterjesztő művek

 

4. Az állománygyarapítás nyelvi szempontjai

A Helischer József Városi Könyvtár magyar nyelvű kiadványokat gyűjt.

Külön gyűjteményt képez a testvérvárosi partnerkapcsolat révén Ehingenből kapott Deutsche Bibliothek – mintegy 1000 darab német nyelvű könyv, elsősorban fiataloknak, ennek gyarapítása tervszerűen folyik. A British Council gyűjtemény, amely a British Council magyarországi képviseletének ajándékaként 2004-ben került a könyvtár állományában ugyancsak folyamatosan gyarapítandó angol nyelvű kiadványokkal.

További idegen nyelvű állományrész az Espoo-ból kapott könyvadomány, amely az ország leggazdagabb finn nyelvű gyűjteménye. Gyarapítása alkalomszerűen történik.

Olvasói kérésre, információs igények kielégítésére más idegen nyelvű kiadványok beszerzése is történhet, korlátozott példányszámban.

 

5. Az állományapasztás szempontjai, indokai

Az állományapasztásra, az állományból való törlésre vonatkozó jogi szabályozást a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM rendelet határozza meg. Ennek értelmében a dokumentumokat az alábbi címen lehet törölni a nyilvántartásból:

- selejtezés (ha dokumentum már alkalmatlanná válik a rendeltetésszerű használatra, pl.: rongálódott, elavult, csökkent iránta a kereslet, stb.)

- egyéb ok (elháríthatatlan esemény, bűncselekmény, pénzben megtérített követelés, behajthatatlan követelés, hiány)

Az állományból való kivonásra szánt dokumentumokról törlési jegyzék készül. A törlés tényét a nyilvántartásban jelölni kell, valamint a dokumentum bibliográfiai rekordjait az adatbázisban módosítani kell. Az állományalakítás szerves részét képezi az elavult, feleslegessé vált illetve a fizikailag elhasználódott dokumentumok folyamatos kivonása.

 

6. Az állomány védelme

A Helischer József Városi Könyvtár célja az intézményben olyan feltételeket biztosítani, amelyek lehetővé teszik, és elősegítik, a könyvtárban lévő dokumentumok hosszú távú használhatóságát és állapotuk megőrzését.

Az állományvédelemnek két fő területe van:

6. 1 Megelőző tevékenység

A megelőző tevékenység célja: a dokumentumok állapot romlásának megakadályozása vagy a romlás ütemének lassítása, valamint olyan biztonsági feltételek megteremtése, ami a dokumentumok eltűnését, elvesztését megakadályozza az állapotuktól függetlenül.

6. 2 Helyreállító tevékenység

A helyreállító – javító tevékenység feladata, hogy az elhasználódott, megrongálódott állapotú, feltétlen megőrzésre szánt dokumentumokat kijavítsa, restaurálja.

 

7. Záró rendelkezések

A könyvtári állomány bővítésére, a gyűjtemény fejlesztésére a szakmai területen dolgozó könyvtárosok (felnőtt- és gyermekkönyvtáros, olvasószolgálatos) tesznek javaslatot, és az intézmény igazgatója hagyja jóvá.

Esztergom, 2021. 06. 10.

 

                                                                                  Schmöltz Margit

                                                                                        igazgató